MARTIN HÁJEK: Malé evropské pivovary nacházejí společné zájmy

Hlavní stránka » Aktuality » MARTIN HÁJEK: Malé evropské pivovary nacházejí společné zájmy

S viceprezidentem ČSMS Martinem Hájkem o jednání evropských zástupců národních svazů, kteří připravují vznik nové celoevropské organizace malých pivovarů Independent Brewers of Europe (IBE).

V závěru loňského roku se sešla valná hromada Českomoravského svazu minipivovarů, jenž zastupuje třetinu z více než čtyř stovek minipivovarů České republiky. Účastníci v jejím rámci vyslechli rovněž informaci Martina Hájka, viceprezidenta ČSMS, o jednání evropských zástupců národních svazů, kteří připravují vznik nové celoevropské organizace malých pivovarů Independent Brewers of Europe (IBE). Redakce při této příležitosti požádala pana Martina Hájka o rozhovor.

Jaká společná témata aktuálně spojují evropské pivovarníky z minipivovarů a malých pivovarů?

Zásadními společnými tématy jsou otázky označení a výživových tvrzení na obalech piva, otázka danění piva a malých pivovarů celkově, a to i z pohledu nulové spotřební daně na víno a její ospravedlnitel­nosti. Neméně důležitá je také role piva a pivovarů při budování životního stylu i komunitního pocitu ze života Evropanů a také případná omezení malých pivovarníků při vstupu na trh.

Představte, prosím, sdružení malých evropských pivovarů IBE. Jaké důvody vedou k jeho vzniku, jaké jsou jeho hlavní cíle a v jakém stadiu jsou přípravy ustavení IBE?

V současné fázi jednání jeho účastníci definovali základní společná témata, která trápí malé pivovary napříč Evropou, a nad těmito tématy vznikla myšlenka vytvoření celoevropské asociace národních svazů. Sdružení se tedy v aktuálním čase nachází v podobě vydefinovaných základních priorit, na jejichž základě je hodláme postavit. Právní forma a vůbec zakotvení této organizace po formální stránce bude předmětem dalších dohod. Je nicméně zjevné, že i v těchto legislativně organizačních tématech bude existovat celá řada principiálně odlišných názorů a nebude jednoduché nalézt rychlou shodu. Z tohoto důvodu nejsou a od počátku nebyla tato témata klíčová – za taková jsme shodně označili věcná témata, která jsem uvedl dříve.

Důvodem pro vznik IBE je jednoznačně snaha na celoevropské úrovni poukazovat na prospěšnost existence komunity malých pivovarů a na ně navázaných společenských a ekonomických přínosů tohoto podnikatelského segmentu.

Které národní svazy stály u zrodu myšlenky IBE a projevily o účast a práci zájem i další?

Zakládajícího setkání národních svazů, které se konalo v Bruselu 27. září 2018, se zúčastnilo celkem devět národní svazů. Vedle našeho Českomoravského svazu minipivovarů stály u zrodu nové organizace národní svazy Velké Británie, Itálie, Španělska, Irska, Francie, Švédska, Dánska a Nizozemska. Od prvního momentu existence této myšlenky je s ohledem na zájem těchto zásadních národních svazů zjevné, že celoevropská potřeba vytvoření této organizace se potvrdila.
Následná odezva tohoto setkání význam a potřebu vzniku IBE ještě umocnila, neboť zájem o účast potvrdily již také svazy Německa, Maďarska, Polska, Estonska a s dalšími průběžně diskutujeme.

Proč se vlastně jmenované národní svazy sdružují do samostatné organizace? Existuje přece již The Brewers of Europe s 29 členy, zastupujícími národními pivovarské svazy, a dále také The Association of small and independent breweries in Europe (S.I.B.), což je mj. organizátor prestižní soutěže European Beer Star.

Nejvýznamnější sektorovou organizací je skutečně Brewers of Europe. Tato organizace nicméně zastupuje zejména zájmy velkých pivovarů a pivovarských skupin, a potřeby malých pivovarníků tak nutně nijak zásadně nezohledňuje. Mnohá témata se pochopitelně objevují jak u malých, tak také u velkých pivovarníků, naší snahou nicméně bylo zviditelnění priorit malých pivovarů vedle celkového pohledu na obor piva jako takový.

Existenci dalších organizací, často právě navázaných na pivní soutěže, nechceme komentovat. Jsem přesvědčen, že nyní ustanovená myšlenka vytvoření IBE se brzy ukáže jako správná a vznik tohoto seskupení jako prospěšný.

Dovolte otázku k názvu IBE – vyskytuje se v něm slovo independent – na kom či na čem budou svaz a jeho členové nezávislí?

Samotná otázka označení malých pivovarů (a následně pak jejich organizací, případně organizace národních svazů) není jednoduchá, neboť není v rámci jednotlivých právních kultur členských států vymezena jednotně. V principu jsme se nicméně shodli na tom, že kromě velikosti pivovaru jako takového je klíčovým ukazatelem malého, craftového, řemeslného pivovaru jeho nezávislost na jiném, logicky tedy větším pivovaru. V českém prostředí je za malý nezávislý pivovar označen takový, který má roční výstav maximálně 200 000 hl a nedrží v jiném pivovaru podíl převyšující 50 %. Obě hodnoty zmíněné v předcházející větě nicméně nejsou zdaleka vnímány v Evropě jednotně, a domnívám se tedy, že otázku nezávislosti pivovarů bude nutné ponechat na řešení jednotlivých národních jurisdikcí potažmo svazů.

Můžete po prosincové internetové diskusi ustavujících členů blíže charakterizovat některé z úkolů nové organizace? Jakými náměty do ní přispěl ČMSM?

V prosinci proběhl plánovaný konferenční hovor členů IBE, v jehož rámci byly potvrzeny základní cíle a stanoveny vzájemné komunikační metody. Nebyl zde prostor diskutovat žádná další konkrétní témata. Jako ČMSM se budeme chtít aktivně zapojit do legislativních aktivit IBE a jejího právního zakotvení jako takového.

Víte už, jak budou vypadat orgány budoucího svazu a jaký bude systém jejich práce? Bude mít IBA své oficiální sídlo a kde bude?

Tato témata zatím vyřešena nebyla. Prozatím byla pouze vytvořena komunikační platforma pro diskutování a zakotvení těchto okruhů otázek.

Jakým způsobem, popř. jakými společnými akcemi chce IBE své cíle prezentovat před veřejností? V jakém ohledu by mohla pomáhat média?

Jak jsem zmínil, jsme pouze na začátku celého procesu, a přesně tedy nebyla dohodnuta ani komunikační strategie. Je třeba si uvědomit, že teprve před třemi měsíci jsme se shodli na myšlence IBE a praktické otázky jejího fungování budou řešeny až nyní. Prozatím byly vytvořeny komunikační platformy na některých sociálních sítích, jednotliví zástupci dílčím způsobem medializovali vznik projektu jako takového, byly vydány tiskové zprávy, nicméně koncepční komunikační strategii dosud nemáme. Nejdříve se budeme chtít shodnout na přesném obsahu naší společné myšlenky a poté ji budeme moci vhodně komunikovat.

Došlo již v přípravném období k rozdělení témat mezi národní svazy? Kterými z nich se zabývá ČSMS? Máte po poslední valné hromadě svazu jasno v tom, kdo bude stálým zástupcem ČSMS v IBE?

K rozdělení témat mezi jednotlivé členy IBE zatím nedošlo. Na úrovni ČMSMP bylo v rámci prezidia rozhodnuto, že otázku našeho členství v IBE budu mít na starost já, což vzala naše valná hromada na vědomí.

Otakar Gembala
Foto: Archiv Martina Hájka

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.